Για την εξέταση των σπίλων ο δερματολόγος χρησιμοποιεί το δερματοσκόπιο. Η δερματοσκόπηση είναι μια ειδική απεικονιστική μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται η  μεγέθυνση της εικόνας του σπίλου, η λεπτομερής εξέταση των χαρακτηριστικών του και η αξιολόγηση του σύμφωνα με διεθνή δερματοσκοπικά κριτήρια.

Οι σπίλοι κάθε ατόμου χαρτογραφούνται και οι εικόνες μέσω ειδικού προγράμματος του ιατρού αποθηκεύονται. Οι εικόνες αυτές ανακαλούνται στην επόμενη εξέταση, προκειμένου να συγκριθούν με τα νέα δεδομένα και  να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές σε κάποια από τα χαρακτηριστικά του σπίλου, ώστε εγκαίρως να υπάρξει διάγνωση σε περίπτωση εξαλλαγής.

Ο Δερματολόγος είναι αυτός που θα εκτιμήσει και θα προτείνει στον ασθενή  εάν ένας σπίλος χρήζει βιοψίας ή εξαίρεσης, ιατρικές πράξεις τις οποίες ο ίδιος διενεργεί.